ARTICLE AND NEWS


 

ตั้งค่า iPhone ป้องกันโจร!

อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่เราต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า เพราะถ้าหาก iPhone ของเราไปอยู่ในมือโจรแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องเราได้อย่างแน่นอน

ตั้งค่าตามนี้ยังไงก็หาเจอ

1. ไปที่ ตั้งค่า (Settings) แล้วเลือกเมนู Face ID & Passcode

2. ป้อนรหัสผ่านเข้าเครื่อง

3. เลื่อนหน้าจอขึ้น แล้วเลือกปิดคำสั่ง "ศูนย์ควบคุม (Control Center)"

 

วิธีทดสอบการใช้งาน

• ปิดหน้าจอ แล้วเปิดขึ้นมาโดยหันไปทางอื่น แล้วปัดหน้าจอลง ศูนย์ควบคุมจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

• ศูนย์ควบคุมจะใช้งานได้ปกติก็ต่อเมื่อได้ทำการ "แสกนใบหน้า" ของเราแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโจรกรรมเวลาเราทำเครื่องหาย และปกป้องความเป็นส่วนตัวนั่นเอง