เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ SBSB115-116,SB146-147,SB151,SB172,SB173-174 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-7241 , 081-399-9829
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ SC215 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-7243 , 081-420-9828
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ SA056-SA057 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-0651-5 , 081-611-9830
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ T28 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
081-564-7163
เลขที่ 801/70-72 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-5000 , 089-742-0871,088-002-6561
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ TB030,TB031 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-6745 , 087-592-1593
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ SA018 A-C ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-6051-55 , 082-790-1497
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ GB153 ชั้น G ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.15 น.
02-992-7201 , 088-002-9012-14
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ S017 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
091-119-0561
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ SA062 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-6933 , 094-480-1855
เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้อง GB153 ชั้น G ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00น. - 20.00น.
02-992-7201 , 081-422-3403
เลขที่ 324 ศูนย์การค้าไอที พลาซ่า ห้องเลขที่ 204,205 ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
10.00 น. - 20.00 น.
044-269-728 , 081-423-1723
เลขที่ 512/8 อาคารไอที พลาซ่า-สุนีย์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ HR 108-109 ชั้น 3 ถ.ชยางกูร แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
10.00น. - 20.00 น.
045-475-928 , 082-790-1488
เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าตึกคอม โฆษะ ห้องเลขที่ 3R151 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
10.00 น. - 20.00 น
043-225-147 , 088-227-8690-93
เลขที่ 1242/2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ 3F-14 ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
10.00 น. - 20.00 น
044-394-435 , 088-022-4597
เลขที่ 1469/3 ถ.รัฐพัฒนา แขวง/ตำบล ธาตุเชิงชุม เขต/อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000
09.00 น. - 19.00 น.
042-713-877 , 088-874-3446
เลขที่ 191,191/1 ถ.นิตโย แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000
09.00 น. - 19.00 น.
042-512-600 , 088-874-3447
เลขที่ 1139 ถ.ขุขันธ์ แขวง/ตำบล เมืองใต้ เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
09.00 น. - 19.00 น.
045-616-256 , 088-874-3448
เลขที่ 251/2-3 ถ.หลักเมือง แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
10.00 น. - 20.00 น.
090-678-7801
เลขที่ 309 หมู่ 10 ห้างสรรพสินค้าเจียง-ฟิวเจอร์ พลาซ่า ห้องเลขที่ P5-A-10 ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ แขวง/ตำบล โพธิ์ชัย เขต/อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
10.00 น. - 21.00 น.
042-465-304 , 090-678-7809
เลขที่ 125 หมู่ 6 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ ห้องเลขที่ 212 ชั้น 2 (IT ZONE) แขวง/ตำบล กระสัง เขต/อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
10.30 น. - 20.00 น.
044-600-727 , 090-678-7811
เลขที่ 277/1-3,271/5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ห้องเลขที่ 230-231 ชั้น 2 ถ.ประจักษ์ศิลปกร แขวง/ตำบล หมากแข้ง เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
10.30 - 21.00 น.
042-921-475 , 090-678-7812
เลขที่ 76/1-7 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ R205 ชั้น 2 ถ.นครสวรรค์ แขวง/ตำบล ตลาด เขต/อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
10.00น. - 20.00น.
043-970-619 , 091-119-4771
เลขที่ 71/29 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนมาร์ค อุดรธานี ห้องเลขที่ 2R16-2R19 ชั้น 2 โซนไอที ถ.อุดรดุษฎี แขวง/ตำบล หมากแข้ง เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
10:00 - 21:00 น
042-247-560 , 091-120-3215
เลขที่ 311 หมู่ 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ห้องเลขที่ 222 ชั้น 2 แขวง/ตำบล แจระแม เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
10.00 น. - 20.00 น.
045-422-494 , 091-120-3218
เลขที่ 137 หมู่ 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด ห้องเลขที่ 2F-B-209 ชั้น 2F แขวง/ตำบล ดงลาน เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
10.00 - 21.00 น.
043-540-940 , 090-651-0026
เลขที่ 89/10 ถ.วิวิธสุรการ แขวง/ตำบล มุกดาหาร เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000
09.00น. -19.00น.
042-611-771 , 090-678-7795
เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าตึกคอม โฆษะ ห้องเลขที่ 3R08-3R09 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
10.00 น. - 20.00 น.
043-389-345 , 089-488-5705
เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าตึกคอม โฆษะ ห้องเลขที่ 3R134-137 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
10.00 น. - 20.00 น.
043-386-600 , 082-700-7099
เลขที่ 99,99/1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้องเลขที่ 338 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
10.00 - 21.00 น.
043-288-235 , 062-875-5927
เลขที่ 244 ถ.แจ้งสนิท แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000
9.00น. - 19.00น.
045-711-063 , 062-875-5938
เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ห้องเลขที่ 3004 ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
10.00 - 22.00 น.
044-498-613 , 062-875-5936
เลขที่ 990,998 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ห้องเลขที่ 208-209 ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
10.00 - 22.00น.
044-229-039 , 063-474-5285
ห้องเลขที่ 218 ชั้น2 เลขที่299/9 หมู่ที่ 6 แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000
10.00 - 21.00 น.
, 063-494-6879
เลขที่ 1242/2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ 3F-16 ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 - 21.00น.
0634946889
เลขที่ 135/99 ศูนย์การตึกคอม ศรีราชา ห้องเลขที่ 229-230,251 ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
10.00 น. - 20.00 น.
038-323-259 , 089-458-9906
เลขที่ 9 หมู่ 10 ศูนย์การค้าตึกคอม พัทยาใต้ ห้องเลขที่ 3R10-15 ชั้น 3 ถ.พัทยาใต้ แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
10.00 น. - 20.00 น.
038-724-184 , 089-486-4643
เลขที่ 135/99 ศูนย์การตึกคอม ศรีราชา ห้องเลขที่ 207-208 ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
10.00 น. - 20.00 น.
038-326-030 , 081-422-1724
เลขที่ 135/99 ศูนย์การค้าตึกคอม ศรีราชา ห้องเลขที่ 236-237 ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
10.00 น. - 20.00 น.
038-322-304 , 088-002-6546
เลขที่ 55/88-89,55/91 หมู่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ห้องเลขที่ 204 ชั้น 2 แขวง/ตำบล เสม็ด เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
จ. - ศ. 10.00 น. - 21.30 น. , ส. - อา. 10.00 น. - 22.00 น.
038-053-875 , 088-002-6551
เลขที่ 97/223 หมู่ 1 ศูนย์การค้าตึกคอม ชลบุรี ห้องเลขที่ 3R118-3R120 ชั้น 3 แขวง/ตำบล เสม็ด เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
10.00 น. - 20.00 น.
038-184-043 , 090-651-0019
เลขที่ 97/223 หมู่ 1 ศูนย์การค้าตึกคอม ชลบุรี ห้องเลขที่ 3R105-3R106 ชั้น 3 แขวง/ตำบล เสม็ด เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
10.00 น. - 20.00 น.
038-184-046 , 090-651-0018
เลขที่ 115 ศูนย์การค้าสตาร์ ระยอง ห้องเลขที่ 1102-1104 ชั้น 1 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4, ถ.สุขุมวิท แขวง/ตำบล เชิงเนิน เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
10.00 น. - 20.00 น.
038-610-974 , 091-119-0553
เลขที่ 72 หมู่ 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ปราจีนบุรี ห้องเลขที่ 2F-B-208 ชั้น 2F แขวง/ตำบล บางบริบูรณ์ เขต/อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
10.00 - 20.00 น.
037-454-762 , 091-119-0565
เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ห้องเลขที่ 251/1 ถ.บางนา-ตราด แขวง/ตำบล เชิงเนิน เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
10.00 น. - 21.00 น.
038-942-668 , 081-421-9827
เลขที่ 190/25 หมู่ที่ 9 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา ห้องเลขที่ 4R09-4R12 ชั้น 4 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
10.00น. - 21.00น.
038-196-419 , 061-823-7262
เลขที่ 78/54 หมู่ที่ 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา ห้องเลขที่ 231-232 ชั้น 2 ถ.พัทยาสาย 2 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20260
10.00 - 23.00 น.
038-197-032 , 062-875-5934
เลขที่ 55 ถ.มหาราช แขวง/ตำบล ตลาด เขต/อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
039-603-533 , 063-373-1642
เลขที่ 888 หมู่ 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชลบุรี ห้องเลขที่ 220 ชั้น 2 ถ.ศุขประยูร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
จันทร์-พฤหัสดี 10.00-21.00น.
ศุกร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00น.
038-459-292 , 063-373-9275
เลขที่ 333/99 หมู่9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ห้องเลขที่ 331 ชั้น 3 ถ. พัทยาสาย 1 ต.หนองปรือ เมืองพัทยา แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20260
11.00 - 23.00 น.
063-373-9276
เลขที่ 456,777,777/1 หมู่ 6 ห้องเลขที่ 1028,1029 ชั้น 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
11.00 - 23.00น.
063-494-7314
เลขที่ 101-103 ถ.โชติวิทยกุล 3 แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
09.00 น. - 19.00 น
074-429-340 , 089-454-3470
เลขที่ 102,104 ถ.โชติวิทยะกุล 3 แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
09.00 น. - 19.00 น.
074-559-251 , 083-963-5770
เลขที่ 156/19-20 ถ.พังงา แขวง/ตำบล ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
09.00น. - 19.00น.
076-213-101 , 088-022-4602
เลขที่ 124 /19,124/22 หมู่ 1 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320
10.00 น. - 20.00 น.
077-426-914 , 088-002-6557
เลขที่ 72 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ BCR119 ชั้น B ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวง/ตำบล วิชิต เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
10.00น. - 21.00น.
076-612-534 , 088-002-9022
เลขที่111/19 หมู่ 4 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 2CR232-234 ชั้น 2 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 แขวง/ตำบล คลองแห เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
10.00 น. - 21.00 น.
074-214-412 , 088-002-9024
เลขที่ 959 หมู่ 7 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ GCR 114/2 ชั้น 2 แขวง/ตำบล คลองขุด เขต/อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000
10.00 น. - 21.30 น.
074-741-983 , 091-119-0554
เลขที่ 417 หมู่ 10 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี ห้องเลขที่ 242 ชั้น 2 แขวง/ตำบล วัดประดู่ เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
10.00 น. - 21.00 น.
077-602-771 , 091-119-8689
เลขที่ 102,104 ถ.โชติวิทยะกุล 3 แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
09.00 น. - 19.00 น.
074-800-937 , 091-119-8695,091-557-6418
เลขที่1518,1518/1,518/1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ห้องเลขที่ 309 ชั้น 3 ถ.กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
10.00 น. - 20.00 น.
074-399-742 , 091-557-6400
เลขที่ 209,209/1-2 หมู่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ห้องเลขที่ 204 ชั้น 2 แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320
10.00 น. - 20.00 น.
077-410-457 , 090-678-7816
เลขที่ 101/69 ถ.พัฒนาการคูขวาง แขวง/ตำบล คลัง เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
10.00 น. - 20.00 น.
075-340-609 , 088-002-6566
เลขที่ 207/10,207/11 ถ.กรมหลวงชุมพร แขวง/ตำบล ท่าตะเภา เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
9.00 - 19.00 น.
077-630-657 , 062-875-5920
เลขที่ 8,9/8 หมู่ 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ห้องเลขที่ 255 ชั้น 2 แขวง/ตำบล นาสาร เขต/อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
10.00 - 21.00 น.
075-392-818 , 062-875-5932
เลขที่ 74,75 หมู่ที่ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ห้องเลขที่ IT-05 ชั้น 2 แขวง/ตำบล วิชิต เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
10.00 - 21.00 น.
076-307-044 , 062-875-5933
เลขที่136/2-3 ถ.พัทลุง แขวง/ตำบล ทับเที่ยง เขต/อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000
09.30น. - 19.30 น.
, 063-3731643
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 335 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 น. - 20.00 น.
02-255-4126 , 081-710-5467
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 3133-3134 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 น. - 20.00 น.
02-656-6038 , 085-063-8593
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 336-337 ชั้น 3 แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 น. - 20.00 น.
02-256-0388 , 083-198-5030
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 334 ชั้น 3 แขวงถนนเพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 น. - 20.00 น.
081-564-7340
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 313 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 น. - 20.00 น.
02-254-9797 , 086-7929-906
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 3112,3113,3106/1,3106,3107 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
จ.-ศ. 10.00 - 21.00 น.
ส.-อา. และวันนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.
02-255-2168 , 088-227-8688
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 122-124 ชั้น 1 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
11.00 - 20.00 น.
02-256-0392 , 062-875-5926
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 3104 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.30 - 20.00 น.
02-256-0391 , 062-875-5925
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 333 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.30 - 20.00 น.
02-256-0380 , 062-875-5924
เลขที่ 604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 3105 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
063-474-5271
เลขที่ 1/1 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ไอที พลาซ่า ห้องเลขที่ 3010 ชั้น 3 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถ.ลาดพร้าว แขวง/ตำบล คลองจั่น เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
10.00 น. - 20.00 น.
02-704-9088 , 089-690-9963
เลขที่ 3191-3191/1-428 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ ห้อง PG10 ชั้น G ลาดพร้าว แขวง/ตำบล คลองจั่น เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
10.00 น. - 20.00 น.
02-187-3105 , 088-002-9019
เลขที่ 28/1-2 ถ.ยิงเป้า แขวง/ตำบล สนามจันทร์ เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
09.30 น. - 19.30 น.
034-271-374 , 088-022-4598
เลขที่ 999 หมู่ 1 ห้างไอที พลาซ่า สำโรง ห้องเลขที่ R006 ชั้น 4 ถ.สุขุมวิท แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
10.00 น. - 20.00 น.
02-756-8497 , 088-002-6550
เลขที่ 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 438 ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง/ตำบล บางตลาด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
จ. - ศ. 11.00 น. - 21.00 น., ส. - อา. 10.00 น. - 21.00 น.
02-835-3195 , 088-002-6552
เลขที่ 79/147 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ห้องเลขที่ 317/2 ชั้น 3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง/ตำบล ช่องนนทรี เขต/อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
11.00 น. - 21.00 น.
02-164-0028 , 088-002-6569
เลขที่ 128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ห้องเลขที่ 342-343 ชั้น 3 ถ.พระราม 2 แขวง/ตำบล แสมดำ เขต/อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
11.00 น. - 21.00
02-872-4261 , 088-002-6553
เลขทื่ 888 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์วงศ์สว่าง ห้องเลขที่ B213 ชั้น B2 ถ.พิบูลย์สงคราม แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800
10.00 - 20.00น.
02-587-0086 , 088-809-5975
เลขที่ 9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ถ.พระราม 9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320
10.00 น. - 22.00 น.
02-160-3862 , 081-752-6167
เลขที่ 39 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเมกะ บางนา ห้องเลขที่ 2634 ชั้น 2 แขวง/ตำบล บางแก้ว เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
10.00 น. - 22.00 น.
02-105-1296 , 081-731-5608
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 413 ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง/ตำบล บางตลาด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
จ. - ศ. 11.00 น. - 21.00 น., ส. - อา. 10.00 น. - 21.00 น.
02-193-8273 , 091-119-0568
เลขที่ 607 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 357,358 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
10.00 น. - 20.00 น.
02-458-2983 , 091-119-0563
เลขที่ 7/222 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวง/ตำบล อรุณอมรินทร์ เขต/อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700
10.00 น. - 20.00 น.
02-884-8556 , 091-119-1864
เลขที่ 923/517 ถ.เศรษฐกิจ 1 แขวง/ตำบล มหาชัย เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
10.00 - 20.00 น.
034-422-721 , 091-119-1866
เลขที่ 1693 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้องเลขที่ K305 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
10.00 - 22.00น.
090-678-7807
เลขที่ 333/100 หมู่ 4 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ห้องเลขที่ BS-003/1 ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง/ตำบล ตลาดบางเขน เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
10.30 - 21.00น.
02-5761685 , 091-120-3211
เลขที่ 5 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  ห้องเลขที่ ITB18-19 ชั้น B1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
10.00 น. - 20.00 น.
02-720-2347 , 082-700-7098
เลขที่ 1090 หมู่ 12 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ห้องเลขที่ 405 ชั้น 4 ถ.บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
10.30น. - 21.00น.
02-339-3148 , 091-119-0557
เลขที่ 217,219 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ห้องเลขที่ 4064-4065 ,4077-4078 ชั้น 4 ถ.งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล บางเขน เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
10.00 น. - 20.00
02-952 5021 , 088-809-5993
เลขที่ 61 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ห้องเลขที่ 2C018 ชั้น 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล บางบอน เขต/อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
จ-ศ 10.30น. - 20.30น. ส-อาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00น. - 20.30น.
02-746-0347 , 094-480-1854
เลขที่ 99/19-20 หมู่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ห้องเลขที่ 239 ชั้น 2 แขวง/ตำบล บางเตย เขต/อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
10.30 น. - 21.00 น.
02-429-6900 ,  094-480-1857
เลขที่ 789 หมู่ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ ห้องเลขที่ 3F-B-305 ชั้น 3F แขวง/ตำบล ท้ายบ้านใหม่ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
10.00 น. - 22.00 น.
02-174-2721 , 094-480-1865
เลขที่ 275 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ห้องเลขที่ IT-F1 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวง/ตำบล บางแคเหนือ เขต/อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
10.30 น. - 20.30 น.
02-454-9698 , 094-480-1860
เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ห้องเลขที่ 284 ชั้น 2 แขวง/ตำบล เสาธงหิน เขต/อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
11.00 น. - 21.00 น.
02-194-2793 , 094-480-1882
เลขที่ 69,69/1,69/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ ห้องเลขที่ 241 ชั้น 2 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวง/ตำบล ลาดพร้าว เขต/อำเภอ ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
02-553-6109 , 061-823-7252
เลขที่ 555 ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ห้องเลขที่ IT5-43 ชั้น 5 ถ.ราชปรารภ แขวง/ตำบล มักกะสัน เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 - 20.00
02-250-6105 , 061-823-7261
เลขที่ 217,219 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ห้องเลขที่ 2032 ชั้น 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล บางเขน เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
10.00 น.- 20.00 น.
02-953-6506 , 088-002-6549
เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ PLZ.3.ITS070-073 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์ เขต/อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
10.00น. - 20.30น.
02-958-0602-4 , 062-875-5930
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ C405/1 ชั้น 4 ถ.ราชดำริห์ แขวง/ตำบล ปทุมวัน เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
10.00-21.00
089-775-3690 , 062-875-5931
เลขที่ 587,589 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 3074 ชั้น 3 ถ.รามอินทรา แขวง/ตำบล คันนายาว เขต/อำเภอ คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
10.00 - 21.00 น.
02-947-5358 , 082-700-7100
เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 แขวง/ตำบล สนามบิน เขต/อำเภอ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
02-017-4444 , 02-017-4444
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ A415 ชั้น 4 ถ.ราชดำริห์ แขวง/ตำบล ปทุมวัน เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
10.00 - 22.00 น.
062-875-5928
เลขที่ 562,566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ห้องเลขที่ 203/1 ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ แขวง/ตำบล บางกระสอ เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
10.00 - 21.00 น.
02-526-8918 , 063-474-5269
เลขที่ 1693 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้องเลขที่ 333/1 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
10.00 - 22.00 น.
02-541-1153 , 062-875-5922
เลขที่ 3522 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ห้องเลขที่ M3,M4 ชั้น 3 ถ.ลาดพร้าว แขวง/ตำบล คลองจั่น เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
จ.-ศ. 10.30 - 22.00 น. ส.-อา. 10.00 - 22.00 น.
02-363-3142 , 063-474-5279
เลขที่ 587,589 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 3055 ชั้น 3 ถ.รามอินทรา แขวง/ตำบล คันนายาว เขต/อำเภอ คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
063-474-5281
เลขที่ 98 หมู่ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ห้องเลขที่ 231 ชั้น 2 แขวง/ตำบล นาดี เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
034-466-840 , 063-373-1640
ศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
10.00 - 22.00 น.
0633739277
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ C402 ชั้น4 ถ.ราชดำริห์ แขวง/ตำบล ปทุมวัน เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
10.00 - 21.00น. 
02-646-1276 , 062-875-5931
เลขที่ 7/222 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ห้องเลขที่ 331 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวง/ตำบล อรุณอมรินทร์ เขต/อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700
จันทร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น.
063-494-6881
เลขที่ 108 ตึกซีเอ็ม คอมพิวเตอร์ ห้องเลขที่ A126 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง แขวง/ตำบล ช้างเผือก เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
09.30 น. - 19.30 น.
053-410-501 , 089-440-1536
เลขที่ 83/9 ศูนย์การค้าท็อป ไอที ห้องเลขที่ 2A-002 ,2A-003 ชั้น 2A ถ.บรมโตรโลกนารถ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
10.00 น. - 20.00 น.
055-252-275 , 085-108-6029
เลขที่ 2/98-99 ถ.ภูเก็ต แขวง/ตำบล ในเวียง เขต/อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000
09.00 น. - 19.00 น.
054-531-944 , 08-6789-1109
เลขที่ 266/3,266/4 ถ.สวรรค์วิถี แขวง/ตำบล ปากน้ำโพ เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
09.30 น. - 19.30 น.
056-223-244 , 082-790-1489
เลขที่ 312/1 ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์ พลาซ่า ห้องเลขที่ A01 ชั้น 1 ถ.มณีนพรัตน์ แขวง/ตำบล ศรีภูมิ เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
09.30 น. - 19.30 น.
053-404-488 , 082-486-3725
เลขที่ 172 ห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ ห้องเลขที่ ช๊อป 1 ชั้น 2 ถ.บรมอาสน์ แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
10.00 น. - 20.00 น.
055-416-292 , 088-002-9011
เลขที่ 59/ 37-38 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
10.00 น. - 20.00 น.
055-247-314 , 088-002-9015
เลขที่ 152/1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ห้องเลขที่ 2102-2105 ชั้น 2 ถ.ช้างคลาน แขวง/ตำบล ช้างคลาน เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
09.30 น. - 19.30 น
053-288-081 , 088-002-9016
เลขที่ 99/9 หมู่ 13 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ห้องเลขที่ G23-G24 ชั้น G แขวง/ตำบล รอบเวียง เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
09.30 - 21.00 น.
053-179-774 , 088-002-9021
เลขที่ 29 อาคารไอคอนสแควร์ ห้องเลขที่ B125-B126 ชั้น 1 ถ.หัสดิเสวี แขวง/ตำบล ศรีภูมิ เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
09.30 น. - 19.30 น.
053-226-167 , 090-651-0023
เลขที่ 319 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ห้องเลขที่ 234 ชั้น 2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว แขวง/ตำบล สวนดอก เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
10.00 น. - 20.00 น.
054-811-940 , 091-119-8704
เลขที่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ห้องเลขที่ 373/1-2 ชั้น 3 ถ.มหิดล แขวง/ตำบล หายยา เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100
10:30 น. - 21:00 น.
053-277-643 , 091-120-3214
เลขที่ 320/11 ศูนย์การค้าวีสแควร์ ห้องเลขที่ B113 ชั้น B ถ.สวรรค์วิถี แขวง/ตำบล ปากน้ำโพ เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
10.00 น. - 20.00 น
056-233-433 , 090-678-1368
เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ห้องเลขที่ 212-213 ชั้น 2 ถ.สิงห์วัฒน์ แขวง/ตำบล พลายชุมพล เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
10.30 น. - 21.00 น.
055-338-423 , 088-809-5990
เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ห้องเลขที่ R204 ชั้น 2 แขวง/ตำบล เวียงยอง เขต/อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
10.00 น. - 21.00 น.
063-474-5270
เลขที่ 54/10,54/11 ถ.เทพาพัฒนา แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000
09.00 - 19.00 น.
056-713-411 , 063-474-5286
เลขที่ 99,99/1,99/2 หมู่ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ห้องเลขที่ 357 ชั้น 3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
063-474-5278
เลขที่ 271-273 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
09.00น. - 19.00น.
055-026-454 , 063-373-1641
เลขที่ 312/1 ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์ พลาซ่า ห้องเลขที่ A10 ชั้น 1 ถ.มณีนพรัตน์ แขวง/ตำบล ศรีภูมิ เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
09.30น. - 19.30น.
063-373-1649
เลขที่ 74/99 ศูนย์การค้านาซ่าชอปปิ้งมอลล์ ห้องเลขที่ 207 A-B ,208 ชั้น 2 ถ.เณรแก้ว แขวง/ตำบล ท่าพี่เลี้ยง เขต/อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
09.40 น.-19.40 น.
035-526-179 , 081-442-1410
เลขที่ 57/5 อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ S9 - S14 ชั้น 3 ถ.สุดบรรทัด แขวง/ตำบล ปากเพรียว เขต/อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี18000
09.30 น. - 19.30 น.
036-314-823 , 08-2790-1496
เลขที่ 910 ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ S8-S15 ถ.ขุนสรรค์ แขวง/ตำบล บางพุทรา เขต/อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000
09.30 น. - 19.30 น.
036-530-112 , 083-540-8041
เลขที่ 55/1 หมู่ 4 ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา ห้องเลขที่ D1 แขวง/ตำบล บางตีนเป็ด เขต/อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
10.00 น. - 20.00 น.
038-822-151 , 082-486-4891
เลขที่ 55/70,55/71,55/72 ,55/73 ถ.โรจนะ แขวง/ตำบล ธนู เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
09.30 น. - 19.30 น.
035-345-223 , 088-022-4599
เลขที่ 449 หมู่ 5 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี ห้องเลขที่ 2F-B-210 ชั้น 2F โซน IT แขวง/ตำบล ท่าระหัด เขต/อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
09.30 น. - 21.00 น.
035-454-274 , 090-678-7808
เลขที่ 99/7 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล ท่าศาลา เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000
09:00 - 20:00 น.
090-678-1367
เลขที่ 99 หมู่ 7 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สระบุรี ห้องเลขที่ 2F-B-214 ชั้น 2F แขวง/ตำบล ตลิ่งชัน เขต/อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี18000
10.00 น. - 20.00 น.
02-992-6930 , 090-651-0030
 เลขที่ 910 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ห้องเลขที่ 2F-B-205 ชั้น 2F IT ZONE ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง แขวง/ตำบล หน้าเมือง เขต/อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
10.00น. - 21.00 น.
038-564-258 , 094-480-1858
เลขที่ 126 หมู่ 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้องเลขที่ MI-50 ชั้น 2 ถ.สายเอเชีย แขวง/ตำบล คลองสวนพลู เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
10.00 - 20.00 น.
063-474-5268
เลขที่ 11 ศูนย์การค้ารอยัล พาร์ค (ไอทีซันนี่) ห้องเลขที่ 202-203,204-205 ชั้น 2 ถ.คฑาธร แขวง/ตำบล หน้าเมือง เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
10.00 น. - 20.00
032-350-539 , 087-711-5560
เลขที่ 222/3-4 ม.6 แขวง/ตำบล ต้นมะม่วง เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
09.30น. - 19.30น.
032-403-867 , 088-809-4789
เลขที่ 260/45 ถ.สุริยวงศ์ แขวง/ตำบล หน้าเมือง เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
09.30 น. - 19.00 น.
032-322-025 , 088-002-6558
เลขที่ 234/1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ห้องเลขที่ A316 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
10.30 น. - 21.00 น.
032-526-159 , 088-022-4603
เลขที่ 110 หมู่ 9 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี ห้องเลขที่ 2F-B-209 ชั้น 2F แขวง/ตำบล ปากแพรก เขต/อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
10.00น. - 21.00น.
034-603-296 , 091-119-8693