เช็คสถานะการเคลมสินค้า

เลขที่ใบเคลม
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
รหัสใบเคลม ชื่อ - นามสกุล ชื่อสินค้า สถานะเคลม
ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 • 1. ครั้งที่ 1 ทางแผนกเคลม (สำนักงานใหญ่) ส่ง SMS แจ้งลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้
 • 2. ครั้งที่ 2 เมื่อสินค้าส่งไปถึงสาขาที่ท่านส่งเคลมเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่สาขาโทรแจ้งลูกค้าให้รับทราบอีกครั้ง
 • 3. ครั้งที่ 3 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้าครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะครบกำหนดการรับสินค้าคืน
*** หมายเหตุ : ลูกค้าต้องติดต่อรับสินค้าคืน ภายในระยะเวลา ที่กำหนดเท่านั้น รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ครั้งแรก ***
ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 • 1. การแจ้งชื่อ – นามสกุลที่ถูกต้อง พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ ) ในการส่งซ่อม / เคลมสินค้า ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องปฎิบัติ กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • 2. บริษัทจะมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่นำหลักฐานมาแสดงเท่านั้น ใบเคลมสินค้า / บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง Passport (สำหรับชาวต่างชาติ) โดยต้องมีข้อมูลตรงกับผู้ส่งเคลมที่ระบบของทางบริษัทฯ ระบุไว้ )
 • 3. ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ให้ถือว่ายินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยทุกประการ
 • 4. ลูกค้าจะต้องมาติดต่อรับสินค้าคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จากบริษัทฯ ครั้งที่ 1 SMS จากทางแผนเคลม (สำนักงานใหญ่) ครั้งที่ 2 ได้รับการติตด่อจากสาขาทางโทรศัพท์
 • 5. หากลูกค้าไม่มารับสินค้าคืนหลังจากครบกำหนดในข้อ 4 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่ 3 เพื่อให้มารับสินค้าคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท ฯ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน
 • 6. หากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ครบกำหนด 30 วัน ลูกค้ายังเพิกเฉยไม่มารับสินค้ากลับคืนอีก บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้ากลับคืนอีกต่อไป รวมทั้งยินยอมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว มาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ มีสิทธิ์นำออกจำหน่าย หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญากับทางบริษัท ฯ แต่อย่างใด
 • 7. ลูกค้ารับรองว่า ชือและหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ตามข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบการติดต่อของบริษัทฯ แล้ว
 • 8. ลูกค้าต้องตรวจเช็คสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนออกจากร้าน หากท่านลงนามรับสินค้าแล้ว ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบริการเกี่ยวกับสินค้าหมดประกัน รวมถึงสินค้านอกเงื่อนไข ( ดูได้ที่หัวข้อ การรับประกันสินค้า )
 • 1. สินค้า หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับแจ้งกลับว่าเป็นสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเป็นสินค้าที่หมดประกันแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนดำเนินการใดๆ ทุกครั้ง
 • 2. ลูกค้าต้อง “ ตอบตกลง ” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเสนอราคาจากทางบริษัท ฯ หรือจากวันที่ที่ปรากฎในใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้า “ ไม่ตอบตกลง ” บริษัทฯ จะขอส่งคืนสินค้าตามสภาพเดิมที่ได้รับ
 • 3. บริษัทฯจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ระหว่าง SUPPLIER และVENDER ในการสั่งอะไหล่ให้กับลูกค้า ระยะเวลาในการรออะไหล่ขึ้นอยู่กับนโยบายของ SUPPLIER และ VENDER นั้นๆ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ยินยอมรับข้อตกลงที่เกิดขึ้นเอง
 • 4. การดำเนินการทั้งหมด จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับทาง SUPPLIER และ VENDER ก่อนเท่านั้น
>>> กรณีสินค้ายกเลิกการผลิต (EOL) โดยผู้ผลิต และไม่มีสินค้าเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะคืนเป็นเงินตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น <<<
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเสียหาย และความสูญหายของข้อมูล ลูกค้าต้องทำการสำรองข้อมูล( BACK UP) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับบริการ
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ามาแผนกเคลม JIB (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ( ถึง แผนกเคลม สินค้า )

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 12130
เบอร์ติดต่อ 02-791-2000 มือถือ 081- 696-1412 , 088-809-3930

ข้อปฏิบัติ การส่งสินค้า

1. แพ๊คและห่อสินค้าอย่างน่นหนา เพื่อความปลอดภัย และความเสียหายของสินค้า
2. ติดหน้ากล่องสินค้า ถึง แผนกเคลม (สำนักงานใหญ่)
3. ลูกค้าต้องให้ข้อมูล ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน (สำหรับการส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า)
*** หมายเหตุ : ความเสียหายที่เดิจากการจัดส่งมาถึงแผนกเคลม JIB ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ***