ร่วมงานกับเรา

แบบฟอร์มสมัครงาน
บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
**
**
**
**
รูปต้องมีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 460px ความสูง 622px และไฟล์ประเภท .jpg
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชาเอก เริ่มเรียน(พ.ศ.) เรียนจบ(พ.ศ.) เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
กิจกรรม/กีฬา/รางวัล ระหว่างการศึกษา
ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ฝึกงาน หลักสูตร/กิจกรรม ลักษณะงาน ระยะเวลา/ปี
ชื่อสถานประกอบการ จาก(พ.ศ.) สิ้นสุด(พ.ศ.) เงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ สาเหตุที่ออก
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานเดิม
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
MS EXCEL
MS WORD
MS WINDOWS
อื่นๆ
สามารถหาผู้ค้ำประกันในตำแหน่งงานที่มีการค้ำประกัน
บันทึกเพิ่มเติม ซึ่งท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ในการสมัครงานของท่าน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทตรวจพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบอกเลิกการว่าจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีและข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น