All products (Include Vat)
Total 2 List | Number 1 Page | Each page 100 List
| Sorting :
Buy now
HEPA กรองฝุ่น เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ PM2.5 ได้ถึง 99.97% CADR 320 ลบ.ม./ชม. ครอบคลุมพื้นที่ 42 ตร.ม. UV ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ANION ปล่อยประจุไอออน เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ AI อัจฉริยะปรับการทำงานตามสภาพอากาศ จอแสดงผล PM2.5 พร้อมไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ ควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรล ตั้งเวลาปิดเครื่องสูงสุด 8 ชม.

Free delivery

372 views

Price

7,990.-

Buy now
HEPA กรองฝุ่น เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ PM2.5 ได้ถึง 99.97% CADR 210 ลบ.ม./ชม. ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.ม. UV ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ANION ปล่อยประจุไอออน เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ AI อัจฉริยะปรับการทำงานตามสภาพอากาศ จอแสดงผล PM2.5 พร้อมไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ ควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรล ตั้งเวลาปิดเครื่องสูงสุด 12 ชม.

Free delivery

346 views

Price

5,990.-