เช็คสถานะการเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกค้นหาข้อมูลจาก เลขที่ใบเคลม หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
เลขที่ใบเคลม
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเคลม ชื่อ - นามสกุล ชื่อสินค้า สถานะเคลม
ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 • ครั้งที่ 1 ทางแผนกเคลม (สำนักงานใหญ่) ส่ง SMS แจ้งลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้
 • ครั้งที่ 2 เมื่อสินค้าส่งไปถึงสาขาที่ท่านส่งเคลมเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่สาขาโทรแจ้งลูกค้าให้รับทราบอีกครั้ง
 • ครั้งที่ 3 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้าครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะครบกำหนดการรับสินค้าคืน
*** หมายเหตุ : ลูกค้าต้องติดต่อรับสินค้าคืน ภายในระยะเวลา ที่กำหนดเท่านั้น รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ครั้งแรก ***
ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 • การแจ้งชื่อ – นามสกุลที่ถูกต้อง พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ ) ในการส่งซ่อม / เคลมสินค้า ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องปฎิบัติ กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • บริษัทจะมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่นำหลักฐานมาแสดงเท่านั้น ใบเคลมสินค้า / บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง Passport (สำหรับชาวต่างชาติ) โดยต้องมีข้อมูลตรงกับผู้ส่งเคลมที่ระบบของทางบริษัทฯ ระบุไว้ )
 • ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ให้ถือว่ายินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยทุกประการ
 • ลูกค้าจะต้องมาติดต่อรับสินค้าคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จากบริษัทฯ ครั้งที่ 1 SMS จากทางแผนเคลม (สำนักงานใหญ่) ครั้งที่ 2 ได้รับการติตด่อจากสาขาทางโทรศัพท์
 • หากลูกค้าไม่มารับสินค้าคืนหลังจากครบกำหนดในข้อ 4 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่ 3 เพื่อให้มารับสินค้าคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน
 • หากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ครบกำหนด 30 วัน ลูกค้ายังเพิกเฉยไม่มารับสินค้ากลับคืนอีก บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้ากลับคืนอีกต่อไป รวมทั้งยินยอมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว มาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ มีสิทธิ์นำออกจำหน่าย หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญากับทางบริษัท ฯ แต่อย่างใด
 • ลูกค้ารับรองว่า ชือและหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ตามข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบการติดต่อของบริษัทฯ แล้ว
 • ลูกค้าต้องตรวจเช็คสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนออกจากร้าน หากท่านลงนามรับสินค้าแล้ว ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบริการเกี่ยวกับสินค้าหมดประกัน รวมถึงสินค้านอกเงื่อนไข ( ดูได้ที่หัวข้อ การรับประกันสินค้า )
 • สินค้า หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับแจ้งกลับว่าเป็นสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเป็นสินค้าที่หมดประกันแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนดำเนินการใดๆ ทุกครั้ง
 • ลูกค้าต้อง “ ตอบตกลง ” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเสนอราคาจากทางบริษัท ฯ หรือจากวันที่ที่ปรากฎในใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้า “ ไม่ตอบตกลง ” บริษัทฯ จะขอส่งคืนสินค้าตามสภาพเดิมที่ได้รับ
 • บริษัทฯจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ระหว่าง SUPPLIER และVENDOR ในการสั่งอะไหล่ให้กับลูกค้า ระยะเวลาในการรออะไหล่ขึ้นอยู่กับนโยบายของ SUPPLIER และ VENDOR นั้นๆ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ยินยอมรับข้อตกลงที่เกิดขึ้นเอง
 • การดำเนินการทั้งหมด จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับทาง SUPPLIER และ VENDOR ก่อนเท่านั้น
กรณีสินค้ายกเลิกการผลิต (EOL) โดยผู้ผลิต และไม่มีสินค้าเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะคืนเป็นเงินตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเสียหาย และความสูญหายของข้อมูล ลูกค้าต้องทำการสำรองข้อมูล (BACK UP) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับบริการ
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ามาแผนกเคลม JIB (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ( ถึง แผนกเคลม สินค้า )

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เบอร์ติดต่อ 02-017-4444 มือถือ 081- 696-1412 , 088-809-3930

ข้อปฏิบัติ การส่งสินค้า

1. แพ๊คและห่อสินค้าอย่างน่นหนา เพื่อความปลอดภัย และความเสียหายของสินค้า
2. ติดหน้ากล่องสินค้า ถึง แผนกเคลม (สำนักงานใหญ่)
3. ลูกค้าต้องให้ข้อมูล ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน (สำหรับการส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า)
4. ลูกค้าต้องระบุอาการชำรุดของสินค้าให้ชัดเจน
หมายเหตุ
ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งมาถึงแผนกเคลม JIB ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น