เช็คสถานะการเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกค้นหาข้อมูลจาก หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number)
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเคลม ชื่อ - นามสกุล ชื่อสินค้า สถานะเคลม
ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 • การแจ้งชื่อ – นามสกุลที่ถูกต้อง พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ ) ในการส่งซ่อม / เคลมสินค้า ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องปฎิบัติ กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • บริษัทจะมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่นำหลักฐานมาแสดงเท่านั้น ใบเคลมสินค้า / บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง Passport (สำหรับชาวต่างชาติ) โดยต้องมีข้อมูลตรงกับผู้ส่งเคลมที่ระบบของทางบริษัทฯ ระบุไว้ )
 • ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ให้ถือว่ายินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยทุกประการ
 • ลูกค้าจะต้องมาติดต่อรับสินค้าคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หรือโดยการตรวจสอบสถานะสินค้าได้จากช่องทาง ฝ่ายเคลม โทร 02-017-4400 , Add Line ID : @jibclaim , www.jib.co.th
 • หากลูกค้าไม่มารับสินค้าคืน ภายใน 15 วัน หลังจากครบกำหนดในข้อ 4 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มารับสินค้าคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน
 • หากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ครบกำหนด 30 วัน ลูกค้ายังเพิกเฉยไม่มารับสินค้ากลับคืนอีก บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้ากลับคืนอีกต่อไป รวมทั้งยินยอมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว มาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ มีสิทธิ์นำออกจำหน่าย หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญากับทางบริษัทฯ แต่อย่างใด
 • ลูกค้ารับรองว่า ชือและหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ตามข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบการติดต่อของบริษัทฯ แล้ว
 • ลูกค้าต้องตรวจเช็คสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนออกจากร้าน หากท่านลงนามรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน และการเคลม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การบริการเกี่ยวกับสินค้าหมดประกัน รวมถึงสินค้านอกเงื่อนไข ( ดูได้ที่หัวข้อ การรับประกันสินค้า )
 • สินค้า หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับแจ้งกลับว่าเป็นสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเป็นสินค้าที่หมดประกันแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนดำเนินการใดๆ ทุกครั้ง
 • ลูกค้าต้อง “ ตอบตกลง ” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเสนอราคาจากทางบริษัท ฯ หรือจากวันที่ที่ปรากฎในใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้า “ ไม่ตอบตกลง ” บริษัทฯ จะขอส่งคืนสินค้าตามสภาพเดิมที่ได้รับ
 • บริษัทฯจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ระหว่าง SUPPLIER และVENDOR ในการสั่งอะไหล่ให้กับลูกค้า ระยะเวลาในการรออะไหล่ขึ้นอยู่กับนโยบายของ SUPPLIER และ VENDOR นั้นๆ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ยินยอมรับข้อตกลงที่เกิดขึ้นเอง
 • การดำเนินการทั้งหมด จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับทาง SUPPLIER และ VENDOR ก่อนเท่านั้น
กรณีสินค้ายกเลิกการผลิต (EOL) โดยผู้ผลิต และไม่มีสินค้าเปลี่ยนคืน ทางบริษัทฯ จะคืนเป็นเงินตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
โดยทางบริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย และความสูญหายของข้อมูล ลูกค้าจึงต้องทำการสำรองข้อมูล (BACK UP) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับบริการ
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ามาฝ่ายเคลม JIB (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ( ถึง ฝ่ายเคลมสินค้า )

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เบอร์ติดต่อ 02-017-4444 มือถือ 081-696-1412 , 088-809-3930

ข้อปฏิบัติ การส่งสินค้า

1. แพ็คและห่อสินค้าอย่างแน่นหนา เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของสินค้า
2. ระบุหน้ากล่องสินค้า ถึงฝ่ายเคลม (สำนักงานใหญ่)
3. กรอกข้อมูลติดต่อกลับอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน (สำหรับการส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า)
4. ลูกค้าต้องระบุอาการชำรุดของสินค้าให้ชัดเจน เพื่อการเคลมที่ถูกต้อง
หมายเหตุ
ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งมาถึงฝ่ายเคลม JIB ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น