ร่วมงานกับเรา

www.jib.co.th

บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เราคือบริษัท ผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีชั้นนำของประเทศไทย ขณะนี้บริษัท กำลังขยายธุรกิจในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางบริษัท จีงมีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ สาขา และในส่วนงานของ JIB Online

ตำแหน่งงานว่าง :

15 รายการ
Part-Time
พนักงาน Part - Time
50 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-09-26

1.แจกโบวชัวร์ 2.พาลูกค้าเดินเอกสารทำสินเชื่อภายในบูธ 3.ส่งสินค้าให้ลูกค้า

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา เซียร์ ไฮ-เอน
1 อัตรา
ผู้ชาย
2022-06-18

1. ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ 3.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว MINE
1 อัตรา
ผู้ชาย
2022-06-18

1. ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ 3.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา เซ็นทรัล พระราม 3
1 อัตรา
ผู้ชาย
2022-06-18

1. ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ 3.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา พันธุ์ทิพย์ 2
1 อัตรา
ผู้ชาย
2022-06-18

1. ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ 3.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา จันทบุรี (CB)
1 อัตรา
ผู้ชาย
2022-06-18

1. ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ 3.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา โลตัส อมตะนคร
1 อัตรา
ผู้ชาย
2022-06-18

1. ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ 3.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขาย
พนักงานขาย สาขา ระนอง (CB)
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-06-18

1. แนะนำสินค้าและบริการ 2. จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขาย
พนักงานขาย สาขา โรบินสัน (บ่อวิน)
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-06-18

1. แนะนำสินค้าและบริการ 2. จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขาย
พนักงานขาย สาขา พันธุ์ทิพย์ 2
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-06-18

1. แนะนำสินค้าและบริการ 2. จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-06-18

1.ประสานร่วมกับทุกฝ่ายในกลุ่มกิจการเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณในภาพงบประมาณกลุ่มกิจการ(รวมถึงบริษัทร่วมและย่อย) 2.จัดทำและนำเสนอรายงานงบประมาณ ประมาณการงบการเงินทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงส่วนเปลี่ยนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ความสามารถในการดำเนินงานของทั้งกลุ่มกิจการและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหาร 3.วัดมูลค่าโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นและประมาณการการลงทุนในอนาคตเพื่อจัดหาเงิน 4.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหาร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ 5.วัดและประเมินสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะวิธิีการแก้ปัญหาต่อผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 6.ประเมินตัวชี้วัดผลการบริหารการเงินผ่านอัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) 7.วิเคราะห์แนวโน้มของบริษัท ธุรกิจ และหรืออุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท 8.ประมาณการกำไรของกลุ่มบริษัท บนปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มอุตสาหกรรม 9.จัดทำและประเมินวัดการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและประมาณการดำเนินงานในอนาคตในรูปแบบแผนธุรกิจ 10. เสนอและจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณ สอบทานและวิเคราะห์ KPIS ความสอดคล้องของ KPIS งบประมาณและแผนธุรกิจให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน 11.วิเคราะห์ในการจัดทำ KPIS และงบประมาณในแต่ละแผนก 12.รายงานผลแตกต่างระหว่างงบประมาณและงบกำไรขาดทุนและรายงานต่อผู้บริหาร 13.ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติติงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIS) 14.ให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้บริหารของแต่ละกลุ่มบริษัทและหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 15.วิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างหรือความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของงบประมาณพร้อมเสนอทางพัฒนางบประมาณ 16.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง ประมาณการความเสี่ยงการจากลงทุน พัฒนาแผนงบประมาณ วางแผน และประมาณการ

พนักงานขายสินค้า APPLE
15 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-06-18

1. นำเสนอขายสินค้า APPLE 2. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน 3. ออกบิล ดูแลสต๊อก 4. เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่ 5. เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ 6. รักงานขาย ชอบสินค้า IT หรือ เป็นผู้ใช้สินค้า หรือ มีความรู้สินค้า apple จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายมือถือ
4 อัตรา
ไม่กำหนด
2022-06-18

1. แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ให้กับลูกค้า 2. จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ดูแลความสะอาดภายในสาขา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Web Programmer
Programmer
3 อัตรา
ไม่กำหนด
2019-10-03

1. ออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์ jib.co.th 2. ตกแต่งเว็บไซด์ และ อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ดูแลบัญชีโซเชียล เน็ตเวิร์ค ของบริษัท เช่น Facebook Twitter 4. พัฒนาระบบตามที่ Project Manager กำหนดให้ 5. Programming Research Software Technology นำมาใช้ Development 6. พิจารณาเงินเดือนตามความสามารถ

เจ้าหน้าที่บัญชี
5 อัตรา
ผู้หญิง
2017-09-12

1. จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค 2. จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย 3. บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย 5. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย