ร่วมงานกับเรา

www.jib.co.th

บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เราคือบริษัท ผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีชั้นนำของประเทศไทย ขณะนี้บริษัท กำลังขยายธุรกิจในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางบริษัท จีงมีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ สาขา และในส่วนงานของ JIB Online

ตำแหน่งงานว่าง :

26 รายการ
Apple Product Trainer
Apple Product Trainer
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-03-05

* ติดตามและอัพเดทข้อมูลสินค้าApple อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำคอร์สในการอบรมพนักงาน * ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสินค้า Apple , อุปกรณ์IT อื่นๆ และเทคนิคการขายและการบริการให้แก่พนักงาน * บริการสอน ให้คำแนะนำการใช้งานให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า Apple และสินค้าอื่นๆของบริษัทฯ * รับผิดชอบดูแลการอัพเดท Content iDevice (iPhone , iPod , iPad) ภายในร้าน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ * คิดและพัฒนาการสอนร่วมกับทีมฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของพนักงานมากขึ้น

พนักงานขายคอร์สเต้น (ประจำสตูดิโอ MINIZIZE)
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-03-05

• ขายคอร์สเรียนเต้น • ประสานงานระหว่างลูกค้าและคุณครูสอนเต้น • มีคาคอมมิชชั่นหากสามารถขายคอร์สได้ตามข้อตกลง

ช่างเทคนิค สาขาตาก
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-02-01

- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

ช่างเทคนิค สาขากาฬสินธุ์
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-02-01

- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

พนักงานขาย สาขา กาฬสินธุ์
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-02-01

- แนะนำสินค้าไอทีและบริการให้กับทางลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขาย สาขา ตาก
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-02-01

- แนะนำสินค้าไอทีและบริการให้กับทางลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ IT Support
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-25

-ติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ภายในบริษัทให้กับผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ -แก้ไขปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ -จัดทำ User Manual -จัด Training ให้แก่ผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด -สนับสนุน Software Engineering Team ในการส่งมอบงานให้ผู้ดแลระบบและผู้เกี่ยวข้อง -สนับสนุน System Administrator ในการดูแลระบบ

พนักงานขาย สาขา เซียร์ เมกก้าช็อป
2 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-22

- แนะนำสินค้าไอทีและบริการให้กับทางลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-22

- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ - สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - จัดซื้อสินค้าไอที วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของบริษัทตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการ - ทำสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

การตลาด
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-15

- วิเคราะห์ตลาดเพื่อระบุโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ และติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การขยายธุรกิจ - ร่วมกำหนดเป้าหมายด้านยอดขายของบริษัทและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขาย - กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดใหม่และการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์ - บริหารภาพลักษณ์ของแบรนด์และรับผิดชอบการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายธุรกิจ - บริหารงบประมานของสินค้าในส่วนของสื่อกิจกรรมที่สร้างความก้าวหน้าให้กับสินค้า - พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและคงความสามารถในการแข่งขัน - บริหารแผนการตลาดที่วางไว้และดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด - ประเมินผลกิจกรรมการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาต่อไป - สร้างการรับรู้ของสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager)
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-11

-กำหนดและจัดโครงสร้างผังบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท -ผังบัญชี โครงสร้างแผนกบัญชี , จัดให้มีโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการทำข้อมูลทางด้านบัญชี , ปรับปรุงและพัฒนา-เชื่อมต่อระบบโปรแกรมบัญชีกับระบบโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานอื่นเพื่อสามารถใช้ข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนการ ทำงานโดยนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลได้โดยตรงในระบบบัญชี -บริหารจัดการการจัดทำรายงานทางบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา -รายงานการเงินเพื่อเสนอผู้บริหาร , รายงานงบการเงินและกระบวนการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อการตรวจสอบบัญชีและจัดทำรายงานบัญชีของบริษัทและรับรองลายมือชื่อโดยผู้ตรวจสอบบัญชี งานด้านภาษีอากร -บริหารจัดการประมาณการตัวเลขภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.50) , บริหารจัดการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี(ภงด.51) , การยื่นงบการเงินทาง E-filingของกรมพัฒนาธุรกิจและกระทรวงพาณิชย์ให้ทันเวลา -ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาภายในของฝ่ายเพืาอให้บรรลุความสำเร็จของงานติดต่อประสานงานให้ข้อมูลตอบคำถามข้อมูลบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชี ประสานงานและจัดทำข้อมูลหรือตอบคำถามข้อมูลบัญชีกับหน่วยงานราชการ ประสานงานและจัดรายงานตัวเลขข้อมูลบัญชีหรือตอบคำถามข้อมูลบัญชีกับหน่วยงานภายในองค์กรณ์ -กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนของแผนกบัญชี , การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานบัญชี -ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประมาณการประจำปีของแต่ละแผนกที่ต้องจัดทำ -การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านบัญชีและความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

ช่างอาคาร
ช่างอาคาร ( ช่างปะปา/ช่างก่อสร้าง)
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-11

1. สามารถ เดินระบบประปา อาคารพานิชย์ 2. มีความรู้เกี่ยวกับ การติดตั้งอุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ห้องน้ำ เป็นอย่างดี 3. สามารถทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างซื่อสัตย์

Content Creator
Content Creator
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-11

1.สนับสนุนและดำเนินการแคมเปญรายวันเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ยอดขาย และบรรลุวัตถุประสงค์หรือ KPI ของแคมเปญ 2.จัดการ Social media ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญให้บรรลุเป้า 3.ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญให้บรรลุเป้าหมายและจัดทำแผนแก้ไขรับมือ (ถ้ามี) 4.จัดเตรียมแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับ และแบ่งประเภททั้งหมด รวมถึงจุดเด่นข้อแตกต่างของแคมเปญ และ สื่อที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ 5.ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานภายในและภายนอกเพื่อวางแผนและดำเนินการกิจกรรมความแตกต่างในแคมเปญ การส่งเสริมการขายที่สร้างรายได้หรือการสร้างการรับรู้ของแพลตฟอร์ม 6.ดูแลให้การดำเนินการแคมเปญราบรื่นและทันเวลา (ตามกระบวนการแคมเปญทั้งหมดต้องตรงเวลา) 7.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูล Conversion เพื่อประเมินผล ทำความเข้าใจว่าอาจมีการปรับปรุงอะไรบ้างในอนาคต และจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารสิ่งเหล่านี้

เจ้าหน้าที่การตลาด Event
2 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-11

1. ช่วยจัดสถานที่ในการออกงาน Event หรืองานประจำปีของบริษัท 2. คิดและวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 3. Supprot พนักงานขายเมื่อออกงาน Event 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทีม 5. หากเคยผ่านงานด้านการตลาดมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)
2 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-11

1. บัญชี งบดุล, งบกำไรขาดทุน และเอกสารประกอบงบการเงินต่างๆ ทุกบัญชี, วิเคราะห์การปิดงบประจำทุกเดือน,ไตรมาส และปิดงบประจำปีตามลำดับ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 51 และภ.ง.ด.50) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบทั้งหมด 2. งานเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 ยื่นกรมสรรพากร 3. ตรวจเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน รวมถึงเงินสดย่อย, กระทบยอด Bank Statement 4. ระบบรับ - จ่ายเช็ค, รับวางบิล, จัดทำเงินเดือน PayRoll, จ่ายค่าคอมมิชชั่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานวางแผน พัฒนา วิเคราะห์ ด้านงานบัญชี 6. รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AP, AR, GL) 7. หากเคยผ่านงานมาจากสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างคอมพิวเตอร์ สาขา ฟอร์จูนทาวน์
1 อัตรา
ผู้ชาย
2024-01-11

- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม - ตรวจสอบอาการคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้า ต่างๆ เช่น Computer, Notebook, Monitor - ดูแลจัดเรียงสินค้าภายในสาขา - ตรวจสอบสินค้าภายในสาขา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (จัดสาขา)
3 อัตรา
ผู้ชาย
2024-01-11

1.จัดเตรียมโครงสร้าง จัดส่ง และ ประกอบโครงสร้าง สาขาเปิดใหม่ รีโนเวท และ EVENT 2.ควบคุมงาน จัดสาขา รีโนเวท และ EVENT

Programmer
Programmer
3 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-10

- เกี่ยวกับ HTML/CSS ระดับที่ดี * - เข้าใจและสามารถใช้งาน Javascript Framework (React.Js) ได้ * - หากมีความเชี่ยวชาญ PHP CI framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เข้าใจและสามารถใช้งาน Node JS ได้ - มีความรู้ความเข้าใจ Database MySQL, SQL Server, Posgresql หรือ MongoDB เบื้องต้น - สามารถใช้งาน UI ต่างๆ สำหรับการพัฒนา เช่น Bootstrap, Material Bootstrap, jQWidgets UI เบื้องต้นได้ * - มีความรับผิดชอบต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านเว็บแอปพลิเคชั่นเป็นอย่างดี และพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอด - สามารถใช้งาน Sql Command ได้ * - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ database พอสมควร * - มีความเข้าใจเรื่องระบบ network และ internet * - มีความสามารถสื่อสารกับ user ได้เป็นอย่างดี พูดคุยรู้เรื่อง *

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค สาขา สยามพารากอน
1 อัตรา
ผู้ชาย
2024-01-10

- ตรวจสอบอาการชำรุดของสินค้า - ประกอบ และ ซ่อมคอมพิวเตอร์ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เเนะนำสินค้า ให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ช่างคอมพิวเตอร์ สาขา เมกาบางนา
1 อัตรา
ผู้ชาย
2024-01-10

- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานคลังสินค้า ประจำ สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
ผู้ชาย
2024-01-10

- ส่วนงานติดสติกเกอร์สินค้า - ส่วนงาน เตรียมสินค้า - ส่วนงานโอนสินค้า - สวนงาน แพ็คสินค้า - ส่วนงาน ชั่งน้ำหนักสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนมาก**
1 อัตรา
ผู้ชาย
2024-01-10

1 ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สรรหา
เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส ( Senior Recruitment)
1 อัตรา
ผู้หญิง
2024-01-10

1. รับการร้องขอพนักงานใหม่ (Manpower Request) หรือมาทดแทน 2. จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่ตรงความต้องการ 3. ลงประกาศตำแหน่งงาน (Job Posting) 4. ประสานงาน นัดสัมภาษณ์งาน (Job Interview) 5. จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร (Candidate) 6. แจ้งผลการสัมภาษณ์ แจ้งข้อเสนอการจ้างงาน 7. ติดต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกับหน่วยงานอื่นๆ 8. ติดต่อบริษัทOutsourceเพื่อเพิ่มช่องทางการสรรหา 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)**ด่วนมาก**
2 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-10

- จัดทำเอกสาร -จัดส่งเอกสารภายในองค์กรและนอกองค์กร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-10

1.ประสานร่วมกับทุกฝ่ายในกลุ่มกิจการเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณในภาพงบประมาณกลุ่มกิจการ(รวมถึงบริษัทร่วมและย่อย) 2.จัดทำและนำเสนอรายงานงบประมาณ ประมาณการงบการเงินทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงส่วนเปลี่ยนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ความสามารถในการดำเนินงานของทั้งกลุ่มกิจการและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหาร 3.วัดมูลค่าโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นและประมาณการการลงทุนในอนาคตเพื่อจัดหาเงิน 4.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหาร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ 5.วัดและประเมินสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะวิธิีการแก้ปัญหาต่อผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 6.ประเมินตัวชี้วัดผลการบริหารการเงินผ่านอัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) 7.วิเคราะห์แนวโน้มของบริษัท ธุรกิจ และหรืออุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท 8.ประมาณการกำไรของกลุ่มบริษัท บนปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มอุตสาหกรรม 9.จัดทำและประเมินวัดการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและประมาณการดำเนินงานในอนาคตในรูปแบบแผนธุรกิจ 10. เสนอและจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณ สอบทานและวิเคราะห์ KPIS ความสอดคล้องของ KPIS งบประมาณและแผนธุรกิจให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน 11.วิเคราะห์ในการจัดทำ KPIS และงบประมาณในแต่ละแผนก 12.รายงานผลแตกต่างระหว่างงบประมาณและงบกำไรขาดทุนและรายงานต่อผู้บริหาร 13.ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติติงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIS) 14.ให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้บริหารของแต่ละกลุ่มบริษัทและหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 15.วิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างหรือความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของงบประมาณพร้อมเสนอทางพัฒนางบประมาณ 16.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง ประมาณการความเสี่ยงการจากลงทุน พัฒนาแผนงบประมาณ วางแผน และประมาณการ

บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 อัตรา
ไม่กำหนด
2024-01-10

- จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ - ปิดบัญชีสำหรับงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - ทำการกระทบยอดและบันทึกปรับปรุงบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกประเภท - ควบคุมการดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ระดับดี - มีความรู้เรื่องบัญชี-การเงิน เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ